Bestuurs- en omgevingsrecht

Het bestuursrecht gaat over alle rechtsverhoudingen waarbij de overheid op een of andere manier betrokken is. Veel bestuursrechtelijke zaken gaan over de handhaving van regels, subsidies, aangelegenheden rond openbare orde, nadeelcompensatie, planschade en openbaarheid van bestuurlijke documenten.

Ook het omgevingsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht en bestaat uit het recht dat alle veranderingen in de fysieke leefomgeving regelt. Dit betreft onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu. Voor veel van deze veranderingen is een vergunning van de overheid nodig.

In bestemmingsplannen is geregeld op welke wijze een bepaald stuk grond bebouwd en gebruikt mag worden. Het lezen van een bestemmingsplan is vaak niet eenvoudig. En wat als u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Een andere tak van het omgevingsrecht is het milieurecht. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Gezien deze complexiteit is het dan ook verstandig om vooraf in kaart te brengen welke toestemmingen vereist zijn.

Advocatenkantoor Walet kan u onder meer bijstaan bij:

  • De uitleg van de juridische mogelijkheden binnen een bestemmingsplan
  • Het verkrijgen van ontheffingen en vrijstellingen
  • Het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen een omgevingsvergunning
  • Het voeren van verweer in een handhavingsprocedure
  • Het verkrijgen van nadeelcompensatie/planschade
© 2016- - Advocatenkantoor Walet - Alle rechten voorbehouden. Design & realisatie: MC4DESIGN